Kategorie

Regulamin z dnia 01.01.2020

sprzedaży, towarów w sklepie internetowym „sklepdewocjonalia.com.pl”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Krzysztof Słonina prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DEWO GROUP Krzysztof Słonina wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, ul. Gdańska 23, 82-120 Krynica Morska, NIP: PL5792204777, REGON: 220876408.

 

 1. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
 • adres poczty elektronicznej biuro@sklepdewocjonalia.com.pl;
 • telefonicznie pod numerem tel.: (+48) 575 948 125;
 • formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem http://www.sklepdewocjonalia.com.pl/kontakt-z-nami
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej w sklepie „sklepdewocjonalia.com.pl” (dalej zwanym „Sklepem” lub „Sprzedającym”).

 

§ 2 Definicje

 1. Sprzedający — DEWO GROUP Krzysztof Słonina z siedzibą w Krynicy Morskie przy ul. Gdańskiej 23, 82-120 Krynica Morska, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: PL5792204777, REGON: 220876408;
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez DEWO GROUP Krzysztof Słonina dostępny na stronie internetowej pod adresem sklepdewocjonalia.com.pl;
 3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z DEWO GROUP Krzysztof Słonina niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w która szczególności składa zamówienie w Sklepie internetowym;
 5. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których DEWO GROUP Krzysztof Słonina skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
 6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie w DEWO GROUP Krzysztof Słonina przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
 8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie w DEWO GROUP Krzysztof Słonina przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

 

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • komputer z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 1. Sprzedający oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego przez Klientów, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców.
 2. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki danych informatycznych, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych (np. typu przeglądarki internetowej). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do jego preferencji.
 3. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i platformy w celu ochrony danych osobowych Klientów. W szczególności szyfrowanym połączeniem za pomocą klucza o długości 128 bitów. Podjęte przez Usługodawcę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności, jeśli klient ujawni osobom trzecim login i hasło.
 4. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4 Rejestracja i logowanie

 1. DEWO GROUP  świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem sklepdewocjonalia.com.pl.
 2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego lub składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów „do ulubionych” śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia, otrzymywania specjalnych rabatów.
 5. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień lub rezerwacji złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
 6. Klient może usunąć Konto Klienta w każdej chwili,  bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie DEWO GROUP za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sklepdewocjonalia.com.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy DEWO GROUP wskazany w § 1 punkt 1.1) Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.


§ 3 Składanie zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego sklepdewocjonalia.com.pl
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego sklepdewocjonalia.com.pl skompletować zamówienie, podać adres dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zakup”. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zakup” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera opcje wykończenia, jeśli towar jest oferowany w różnych wariantach. Po naciśnięciu na przycisk „Zamawiam”, Klient wybiera kraj dostarczenia towaru, formę wysyłki oraz formy płatności. Klient ma możliwość wypełnienia formularza zamówienia bez zakładania Konta Klienta.
 6. W formularzu zamówienia należy wskazać:
  • adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta,
  • imię i nazwisko oraz adres Klienta,
  • numer telefonu,
  • dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.
 7. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
 8. Warunkiem złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej
 9. Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej
 10. Za pośrednictwem formularza Zamówienia i poczty elektronicznej, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00.
 11. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 • opisu przedmiotu Zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
 • wybranej metody i terminu płatności,
 • wybranego sposobu dostawy,
 • danych kontaktowych Klienta,
 • danych do faktury
 1. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia z tą chwilą zostaje zawarta umowa.
 2. Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:
 • podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
 • wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
 • podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 1. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do większości krajów Unii Europejskiej. Cennik dostaw towarów dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Koszt i czas dostawy” pod adresem http://www.sklepdewocjonalia.com.pl/content/1-koszt-i-czas-dostawy.
 2. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego sklepdewocjonalia.com.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 3. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Potwierdzam zakup”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Potwierdzam zakup”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie DEWO GROUP oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez DEWO GROUP wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. W systemie zamówienie jest ręcznie potwierdzane przez Pracownika Sklepu Internetowego. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od DEWO GROUP z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a DEWO GROUP.
 7. Świadczenie przez DEWO GROUP usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez DEWO GROUP za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez DEWO GROUP.
 8. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców DEWO GROUP lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, DEWO GROUP zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców DEWO GROUP lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców DEWO GROUP), Klient jest informowany o stanie zamówienia na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
  • częściowa realizacja — wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, DEWO GROUP zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  • anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie DEWO GROUP z obowiązku realizacji zamówienia.
   Anulowania wysyłki zamówienia można dokonać tylko do momentu przygotowania towarów dostępnych do wysyłki i ich wydania kurierowi.
 10. W przypadku gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, DEWO GROUP zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności — w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 11. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem
 14. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym, lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.

§ 4 Ceny towarów i metody płatności

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w § 5 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 4. Ceny promocyjne (oraz wyprzedażowe) na produkty obowiązują tylko i wyłącznie na ograniczoną ilość produktów i ważne są tylko do wyczerpania zapasów. Ilość produktów w promocji podana jest w karcie produktu. W przypadku braku ilości promocyjnych w karcie produktu, informację taką można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta.
 5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Po przyjęciu oferty przez Sprzedającego Kupujący może dokonać płatności ceny za towar oraz przesyłkę w jeden z wybranych przez siebie sposobów:
  • przelewem bankowym, bezpośrednio na rachunek Sprzedającego prowadzony w ING BANK nr PL 79 1050 1764 1000 0090 7712 7489,
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu PayPal,
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem BLIK,
  • płatność za pośrednictwem kart płatniczych,
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu imoje obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach,
  • gotówką za pobraniem, przy odbiorze towaru, przy wyborze dostawy poprzez kuriera.

§ 5 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia i odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej
 2. Gdy zaistnieją dodatkowe koszty, klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailowa.
 3. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze.
 4. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy, chyba że strony postanowią inaczej.
 5. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.
 6. W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostarczenia zamówionego towaru wynoszą zgodnie z zamieszczonym cennikiem pod adresem http://www.sklepdewocjonalia.com.pl/content/1-koszt-i-czas-dostawy.
 7. W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostarczenia zamówionego towaru ponosi Klient zgodnie z zamieszczonym cennikiem pod adresem http://www.sklepdewocjonalia.com.pl/content/1-koszt-i-czas-dostawy.
 8. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania towaru ze Sklepu Internetowego do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 9. Ze względu na rodzaj towarów, DEWO GROUP zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
 10. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, lub pracownika firmy dostarczającej zamówienie, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi DEWO GROUP rozpatrzenie reklamacji.
 11. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez DEWO GROUP fakturą lub paragonem fiskalnym obejmującym przedmiot zamówienia oraz wszystkie poniesione przez Klienta koszty.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując DEWO GROUP o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: DEWO GROUP Krzysztof Słonina, SKLEP sklepdewocjonalia.com.pl, ul. Potęgowska 18/42, 80-174 Gdańsk, z dopiskiem „Zwrot”. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór widnieje na stronie http://www.sklepdewocjonalia.com.pl/content/2-reklamacje-i-zwroty, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim DEWO GROUP przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował DEWO GROUP o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: DEWO GROUP Krzysztof Słonina, SKLEP sklepdewocjonalia.com.pl, ul. Potęgowska 18/42, 80-174 Gdańsk, z dopiskiem „Zwrot” wraz z załączonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy DEWO GROUP niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostawy wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez DEWO GROUP przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności — w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. DEWO GROUP może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


§ 7 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. DEWO GROUP jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. DEWO GROUP ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w Salonie w godzinach jego otwarcia lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: DEWO GROUP Krzysztof Słonina, SKLEP sklepdewocjonalia.com.pl, ul. Potęgowska 18/42, 80-174 Gdańsk, z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć DEWO GROUP dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 4. DEWO GROUP rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, DEWO GROUP zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.


§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych jest firma DEWO GROUP Krzysztof Słonina, ul. Gdańska 23, 82-120 Krynica Morska, NIP: 5792204777, który dołoży wszelkich starań, aby dane Klientów przetwarzane w ramach sklepdewocjonalia.com.pl oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich. Usługodawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Klientach i zakupach dokonanych przez Klientów.
 2. Zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych należy do podstawowych zobowiązań DEWO GROUP, w związku z czym przeznaczymy wszystkie zasoby i wysiłki niezbędne do przetwarzania Twoich danych w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także wszelkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa.
 3. Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. W ramach sklepu sklepdewocjonalia.com.pl podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne
 4. Sprzedający przetwarza podane przez Kupującego dane osobowe w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych, a także ich poprawiania oraz zwrócenia się z żądaniem ich usunięcia.
 5. Od 25 maja 2018 roku przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
 6. Sprzedający nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych innym administratorom danych, z wyjątkiem sytuacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zobowiązania
 7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest całkowicie dobrowolne, jednak jest wymagane dla prawidłowego wykonania zawartej umowy.
 8. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które Klient powierza sklepdewocjonalia.com.pl: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy.
 9. Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymywania ich przetwarzania, lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub jeżeli zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 10. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne właściwe:
 • ze względu na stosowne przepisy kodeksu postępowania cywilnego – w przypadku umów zawartych z konsumentami,
 • ze względu na siedzibę Sprzedającego – w przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami.

Masz prawo do składania skarg do organu nadzorczego w sprawie sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych. W Polsce dane kontaktowe organu nadzorczego ds. ochrony danych są następujące:

Krajowy organ nadzorczy ds. przetwarzania danych osobowych

Od dnia 25 Maja 2018, funkcję tę w Polsce przejmie Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych. Stawki 2; 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@giodo.gov.pl
Bez uszczerbku dla przysługującego Tobie prawa do kontaktowania się z organem nadzorczym w dowolnym momencie, prosimy o kontakt z nami z wyprzedzeniem, a my obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie kwestie polubownie.  

 1. Usunięcie danych jest możliwe z pozycji własnego konta, pod warunkiem że na koncie nie znajdują się otwarte zamówienia.
 2. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

§ 9 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 • może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem usklepdewocjonalia.com.pl, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)
 3. DEWO GROUP honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem http://www.sklepdewocjonalia.com.pl/content/3-regulamin-sklepu w siedzibie DEWO GROUP. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.
 5. DEWO GROUP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego sklepdewocjonalia.com.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego sklepdewocjonalia.com.pl przez okres co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o  zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.
 6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 8. Wszystkie fotografie produktów, jak i pozostałe materiały w szczególności opisy, grafiki, logotypy, opublikowane na stronie Sklepu internetowego stanowią własność Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie, podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).
 9. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.